Huishoudelijk reglement Begrafenisvereniging Makkum

Artikel 1
De Makkumer begrafenisvereniging is opgericht met het doel om zonder winstbejag alle in Makkum voorkomende uitvaarten op basis van solidariteit en destijds geïnspireerd vanuit een christelijke visie te verzorgen.

Artikel 2
Het bestuur bestaat uit vijf personen, zo mogelijk gekozen uit de verschillende godsdienstige gezindten te Makkum en omstreken. Het bestuur wordt op de algemene ledenvergadering gekozen uit en door de leden. Het bestuur is bevoegd voor elke vacature een voordracht op te maken, welke zo mogelijk twee namen dient te bevatten voor ieder te vervullen plaats. Ieder lid is bevoegd andere kandidaten te stellen. De namen van de kandidaten dienen schriftelijk aan de secretaris te worden opgegeven, met zo mogelijk een persoonlijke bereidverklaring van de te stellen kandidaat en in diens bezit te zijn vier dagen voor de te houden algemene ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit; voorzitter, secretaris, penningmeester en twee bestuursleden. Volgens een vast rooster is ieder jaar een der bestuursleden aftredend, doch terstond herkiesbaar. De bestuursfuncties worden door het bestuur onderling verdeeld. Bode(s), dragers en afleggers worden door het bestuur benoemd. In de algemene ledenvergadering doet het bestuur verslag van de toestand der vereniging en geeft de penningmeester een overzicht van de financiën. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement moeten vier dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingeleverd. 

Artikel 3
Voor het controleren van de boekhouding worden twee leden als kascommissie aangewezen, die op de algemene ledenvergadering hun bevindingen bekend maken.

Artikel 4
Zelfstandige leden binnen de relatie van een gezin en ander daarmee wettelijk vastgestelde en vergelijkbare verbintenis, kunnen inclusief kinderen tot achttien jaar (kinderen behoren wel te zijn aangemeld) die tot deze samenlevingsgroep behoren, een gezinslidmaatschap verkrijgen. Personen vanaf achttien jaar die zich bij de vereniging aanmelden voor het lidmaatschap verplichten zich tot volledige betaling van de op dat moment geldende contributie. Nieuwe leden vanaf achttien jaar kunnen zich op procentuele gegevens inkopen om dan volledige recht te krijgen op de diensten van de vereniging en de ledenkorting. De te betalen contributie wordt één keer per jaar in Januari geint, bij voorkeur via een automatische incasso. Op banknummer NL19RABO 0334819075 Bij ingebreke blijven van betaling wordt de betreffende persoon als lid uitgeschreven.

Artikel 5
De hoogte van de contributie en ledenkorting wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 6
Indien er geen gebruik van de diensten der vereniging wordt gemaakt, is het in uw eigen belang zo spoedig mogelijk hiervan kennis te geven aan de bode of het bestuur.

Artikel 7
Voor niet-leden bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten der vereniging, bode, afleggers, dragers en/of materialen tegen een met het bestuur overeen te komen vergoeding.

Artikel 8
Doen er zich gevallen voor waarin het reglement niet voorziet, dan beslist het bestuur hierover en behoudt zich het recht voor in deze regelend op te treden. Artikel 9. De Makkumer begrafenisvereniging is opgericht 2 maart 1904. Dit reglement is gewijzigd maart 1996 en maart 2006 en maart 2011 en maart 2019 en hierna opnieuw uitgegeven.

Het bestuur