Ledenvergadering

De 119e Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft plaatsgevonden op donderdag 28 september 2023 om 20.00 uur in Kerkelijk Centrum "Het Anker" (Buren 17) te Makkum.

Agenda:

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Verslag 118e alg. ledenvergadering 29 sept. 2022

5. Financieel jaarverslag 2022

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming nieuw lid kascommissie

8. Vaststellen contributie en ledenkorting 2024

9. Bestuursverkiezing:

 Aftredend en niet herkiesbaar: mevr. Truus Rienstra-Krist

 Voorstel kandidaat: mevr. Els van Zeumeren

10. Rondvraag

11. Sluiting


Het bestuur